Channel của Doanh Nhân Cuối Tuần

VIDEO phỏng vấn các CEO, Start Up trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, kinh doanh, du lịch, auto và bất động sản